Piše: Aleksandar Panić, ekološki aktivista, Pokret „Odbranimo reke Stare planine“

-Kroz geološku istoriju, energija Sunca, prisustvo i kruženje vode u prirodi i nastanak vegetacije, najbitniji su uslovi za održanje života onakvim kakvim ga poznajemo danas.
-Neplanskom sečom šuma kao i prekomernom sečom bez mogućnosti obnavljanja šumskog pokrivača, pogotovo u planinskim oblastima, vrši se direktni udar na resurs čistog i obnovljivog kiseonika te smanjenje ugljen dioksida,

Sume Srbije

– Direktno se ugrožava koristan radman voda u površinskim i podzemnim tokovima.
– Ogoleli planinski pejsaži ne zadržavaju ni deseti deo voda koje dođu sa padavinama a skromni sloj humusa brzo bude spran u oslobođenim erozivnim procesima
– Umesto umerenog i produženog indeksa oticaja voda, imamo pojave bujica koje dodatno devastiraju skromno planinsko tlo a kumulativni uticaj tako oslobođene vode u nizijama stvara poplave, uništenje infrastrukture i ljudskih naselja.
– Jedan hektar šume bukovih stabala može u svom korenovom sistemu i tkivima stabla, granja i lišća potpuno zadržati kiše do količina od 50 l/m kvadratnom i bar polovinu te vode ispustiti odloženo u vodotokove ili vazduh kroz duži vremenski period. Time podržava i održava čitav ekosistem šume i gravitirajuće ekosisteme livada, potoka, reka, tresava ….

Sume Srbije

– Jedan hektar goleti, nastao sečom, ne može zadržati ni jedan jedini litar od pola miliona litara, koji na to parče zemlje padnu sa kišom od 50 litara/metru kvadratnom. Pola miliona litara se kao bujica, zajedno sa zemljom, kamenjem i zaostalim biljnim materijalom sjuri koritima, rastući svuda gde nema šuma da spreče naglo oticanje, uz sve one slike razaranja koje pamtimo iz sve češćih poplava.
– Koliko takvih hektara novonastalih goleti čeka na svoju kataklizmičnu ulogu, njihov broj svakog sata i dana raste bez ikakvog dubljeg plana za budućnost vazduha, vode i zemlje kao osnovne resurse koji počivaju na postojanju šuma i njihovoj eksploataciji sa obnavljanjem i merom.
– Ekonomske posledice su direktne i indirektne. Seča se zadnjih godina odvija u smislu trgovine sa trećim licima koja svoj očigledan ekonomski interes kanališu kroz koruptivne procese prema donosiocima odluka u JP i nerealnim povećanjima planova seče. Posledice po ekosisteme koji gravitiraju šumama a predstavljaju u gospodarstvenom smislu potencijale lovstva, ribolova, turizma, poljoprivrede (stočarstva) su drugi nezanemarljiv stepen ekonomske štete od prekomernih seča šume.
Javno preduzeće Srbija Šume slučajem ili pritiskom javnosti, pre nekoliko dana je za dlaku izbeglo stepen veće privatizacije i samovlašća od onih koji u njemu trenutno haraju. Privatizacije potpuno nestručnih politički postavljenih direktora koji kroz katastrofalne planove seče pokušavaju da ogole Srbiju. Suprotstavlja im se aktivizam i retka jezgra šumarske struke po lokalnim šumarskim preduzećima. Ne smemo zanemariti ni način zimskog zagrevanja stambenih objekata u većini manjih sredina. Umesto da tehničkim rešenjima rešavamo to važno energetsko pitanje i dalje se vodimo linijama manjeg otpora i onog što nam je najbliže ruci. Poplave, klizišta, menjanje indeksa vodnog proticaja, manjak vode u prirodnim podzemnim basenima, uništenje baze obnove kiseonika, to su nagrade našeg ali još više nemara onih kojima je poverena vlast i obaveza da se ovakva pitanja rešavaju suštinski i trajno.